"
JUKKAPUN SAWATDEE

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

                     


= = = = = = = = = แนะนำกันก่อน = = = = = = = = = =

....สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Weblogนายจักรพันธ์  สวัสดี รหัส 544144040 คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ 1             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง   .....Blogนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 
....ใน Weblogนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
                                                       
= = = = = = = = คำอธิบายรายวิชา = = = = = = = = = 
    ศึกษาแนวคิดทฤษฏี นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศ แหละเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างการออกแบบการนำไปใช้การประเมินผล การปรับปรุงวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงวัตกรรม เทคโนโลยีและสาระสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะต้องรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผูเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

= = = = = = = = = = = วัตถุประสงค์ = = = = = = = = =
.....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้

1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศได้
2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศได้
4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครืข่ายการเรียนรู้ได้
6.อธิบายความหมายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8.ยกตัวอย่างรู้แบบการเรียนการสอนที่เน้นผูเรียนเป็นสำคัญได้
9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10.เสนอแนวทางการสร้าง ปรับปรุงวัตกรรม เทคโนโลยีและสาระสนเทศสำหรับการจัดกเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11.สามารถแสวงหาแหละการเรียนรู้และเครือข่ายเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมได้
12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสาระสนเทศได้อย่างน้อยสามเรื่อง

= = = = = = รูปแบบการเรียนการสอน = = = = = = = =

   เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Faceor Traditional Learning)

= = = = = = = = = = = เนื้อหาบทเรียน = = = = = = = =
หน่วยการเรียนรู้ที่1 
...ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และ สารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่2 
...หลักการ แนวคิด ทฤษีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่3
...การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่4 
...จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่5 
...การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่6 
...นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่7 
...งานวิจัยที่เกี่ยวข่องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่8 
...แนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ